بررسی عملکرد سامانه‌ی خنک‌کاری کامیون سنگین با موتور استاندارد و موتور ارتقاء توان یافته
کد مقاله : 1094-IRE (R1)
نویسندگان:
مجید عرب *
چکیده مقاله:
سامانه‌ی خنک‌کاری خودرو نقشی بسیار مهم در حفظ دمای مناسب موتور دارد. لذا این سامانه باید در تمامی شرایط به درستی عمل خنک‌کاری را انجام دهد. هدف از کار حاضر بررسی عملکرد سامانه‌ی خنک‌کاری کامیون‌های سنگین 17 و 24 تن با موتور استاندارد مشابه کامیون AXOR و کامیون 17 تن با موتور ارتقاء توان یافته، در شرایط بحرانی کارکرد این سامانه‌ یعنی حرکت خودرو به روی تپه است. بدین منظور با شبیه‌سازی این سامانه در محیط COOL3D نرم‌افزار GT-SUITE و صحه‌گذاری نتایج با اطلاعات تجربی، عملکرد این سامانه برای خودروهای مورد نظر، مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر آب بند بودن فضای جلوی رادیاتور از پشت آن، سرعت فن و تغییر گریل بر کارکرد سامانه در این شرایط بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد وجود فاصله‌ی زیاد بین رادیاتور (مجموعه مبادله‌کن‌های حرارتی) از دیواره‌ی فضای زیر کابین و به بیان دیگر عدم آب بند بودن فضای جلوی مبادله‌کن‌ها از پشت آن‌ها می‌تواند منجر به وقوع پدیده برگشت جریان هوای گرم شود که این امر کارکرد سامانه را به شدت مختل میکند. همچنین نتایج حاکی از این است که برای کامیون‌های مورد بررسی، تغییرات در گریل (جلوپنجره) نمی‌تواند راهکار مناسبی جهت بهبود عملکرد سامانه باشد
کلیدواژه ها:
سامانه‌ی خنک‌کاری، کامیون سنگین، شبیه‌سازی، برگشت جریان هوای گرم، موتور ارتقاء توان یاقته
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است