بررسی و مقایسه عددی احتراق و آلایندگی موتور RCCI گاز طبیعی/دیزل با روشهای LES و RANS
کد مقاله : 1082-IRE
نویسندگان:
امین پی کانی *1، امیرحسن کاکایی2، Parvaneh Jafari3
1دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی خودرو
2دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت
3Iran University of Science and Technology
چکیده مقاله:
در تحقیق حاضر، مقایسه ای بر اثر استفاده از مدل های RANS و LES بر رفتار احتراق و آلایندگی موتور احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری (RCCI) با سوخت گاز طبیعی/ دیزل انجام شده است. نتایج شبیه سازی با استفاده از نتایج موجود در ادبیات فن صحه گذاری شده است. برای مدل سازی RANS از مدل RNG و برای مدل سازی LES از مدل ساختار دینامیکی استفاده شد. در ادامه به بررسی عددی اثر کسر جرمی گاز طبیعی بر میزان بازده و آلاینده های خروجی موتور پرداخته شده و نتایج مدل های LES و RANS با هم مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مدل های RANS و LES روند مشابهی در مورد پیش بینی تاخیر در اشتعال دارند. همچنین مدل RANS فشار داخل سیلندر، نرخ آزاد سازی گرما و دمای داخل سیلندر را بیشتر از مدل LES پیش بینی می کند و در درصد های بالای گاز طبیعی اختلاف مقادیر ناشی از دو مدل بیشتر می شود.
کلیدواژه ها:
اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری، مدل LES، مدل RANS، گاز طبیعی، آلاینده ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است