بررسی تجربی انتقال حرارت در پرخروران موتور بنزینی به وسیله دوربین حرارتی
کد مقاله : 1081-IRE (R1)
نویسندگان:
حامد بصیر *
کارشناس طراحی/ شرکت ایپکو
چکیده مقاله:
انتقال حرارت نقش بسزایی در عملکرد پرخوران موتورهای بنزینی بازی می‌نماید بطوری که این میزان انتقال حرارت تاثیر زیادی بر قطعات سیستم روانکاری و تنجار می‌گذارد. روش متداول جهت شبیه‌سازی موتور بر اساس استفاده از نمودارها و نقشه‌های عملکردی دینامیک گاز یک بعدی پرخوران می‌باشد که به تنهایی روش مناسبی برای تعیین مقادیر کیفی و کمی انتقال حرارت نمی‌باشد. در این پژوهش بررسی تجربی توزیع دمای بدنة پرخوران موتورهای بنزینی با استفاده از دوربین حرارتی انجام شد. لازم به ذکر است، توزیع حرارتی بسیار پیچیده قطعات پرخوران تنها به وسیله دوربین حرارتی قابل بررسی می‌باشد که در این تحقیق با دقت زیادی اجرایی شد. به منظور تعیین ضریب تشعشع حرارتی محفظه‌های پرخوران و اعتبارسنجی نتایج دوربین حرارتی مجموعه‌ای از حسگرهای دما بر روی محفظه گردا، محفظه تنجار و محفظه یاتاقان پرخوران نصب شدند تا دمای سطوح محفظه‌‌ها اندازه‌گیری شوند. در این پژوهش، توزیع دما، بدنة پرخوران موتورهای بنزینی به کمک دوربین حرارتی در نقاط مختلف کاری تعیین و اثر آنها بر بدنه گردا، تنجار و یاتاقان‌ها مطالعه گردیده است. بر اساس نتایج، دمای بیشینة محفظة گردا 750 درجة سانتیگراد شده که ارتباط مستقیمی با دمای گازهای خروجی موتور دارد. دمای محفظة تنجار نیز تا دمای 170 درجة سانتیگراد خواهد رسید. در ضمن دمای محفظة یاتاقان در مناطق نزدیک به محفظه گردا بیشتر از ناحیه مجاور به محفظه تنجار می‌باشد.
کلیدواژه ها:
آزمون‎‌ تجربی، پرخوران، موتور بنزینی، دوربین حرارتی، حسگر دما.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است