شبیه سازی نوسانات تسمه زمانبندی موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از نرم افزار AVL-Excite
کد مقاله : 1078-IRE (R1)
نویسندگان:
سید وحید حسینی *1، محمدرضا جمشیدی کارگر1، رضا صادقی2، میثم عابدی3
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2شرکت ساپکو
3شرکت دیناموتور
چکیده مقاله:
تسمه زمانبندی، یکی از قطعات مهم در عملکرد مناسب موتور‌های درونسوز به حساب می‌آید که ضمن انتقال توان، وظیفه هماهنگ سازی چرخش میل لنگ با میل بادامک‌)ها( را بر عهده دارد. این هماهنگی، باز و بسته شدن سوپاپ‌ها در زمان مناسب را تامین می‌کند. نوسانات تسمه زمانبندی باعث کاهش عمر تسمه،ایجاد صدا و نوسان در سرعت میل بادامک‌)ها( می‌شود. نوسان سرعت در میل بادامک)ها(، بر زمان بازو بسته شدن سوپاپ‌ها و درنتیجه بر ورود هوا و خروج دود اثر می‌گذارد که این امر می‌تواند باعث کاهش عملکرد موتور شود. رفتار این سامانه در موتورها که بصورت دینامیکی است، بسیار وابسته به نحوه طراحی پارامترهای مختلف از جمله نوع تسمه زمانبندی، مشخصات تسمه سفت‌کن، پارامترهای موتوری و اصطکاک قطعات است. این مطالعه به ارائه مدل عددی دینامیکی از این سامانه در موتور اشتعال جرقه‌ای همراه دو میل بادامک با استفاده از نرم افزار AVL-Excite می‌پردازد که قابلیت بهینه‌سازی پارمترهای طراحی را بوجود می‌آورد. در ادامه جهت ارزیابی مدل، آزمون تجربی بر روی موتور در اتاق آزمون انجام گرفته است و مدل عددی با استفاده از نتایج تجربی صحه گذاری شده است. بر اساس نتایج این مدل قابلیت پیش بینی دور بحرانی تسمه را با خطای %1/3 دارا می‌باشد.
کلیدواژه ها:
تسمه زمانبندی، تسمه سفت‌کن، نوسانات تسمه، موتور اشتعال جرقه ای، نرم افزار AVL-Excite.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است