تحلیل بسامدی رفتار نوسانی موج سیال در چندراهه ورودی موتور TU5
کد مقاله : 1076-IRE (R1)
نویسندگان:
امیرحسن کاکایی *1، میلاد ماه جورقانی2
1دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت
2دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
حرکت نوسانی سوپاپ ورودی در موتورهای احتراق داخلی سبب ایجاد یک پدیده ضربانی در سیال هوا درون چندراهه ورودی موتور می شود. این رفتار موجی تاثیر مستقیمی روی بازدهی حجمی موتور و دیگر مشخصه های عملکردی آن می گذارد و به همین علت از دیرباز بررسی ویژگیهای این موج از موضوعات جذاب برای محققان بوده است. در پژوهش پیش رو با استفاده از شبیه سازی یک بعدی موتور TU5، به بررسی رفتار سیال در یکی از لوله های اصلی چندراهه ورودی موتور پرداخته شده است. به منظور ارائه ی توصیفی کارامد از موج سیال در لوله، هدف اصلی پژوهش پیش رو پیداکردن بسامد غالب این موجها بوده است که در واقع بسامدی است که بیشترین اندازه دامنه را دارد. بنابراین با استفاده از تکنیک برازش منحنی، برای هر نمودار فشار-زمان، یک رابطه به فرم سری فوریه برازش شده است و سپس با ترسیم طیفهای بسامدی هر سری فوریه، بسامد غالب مشخص شده است. بعد از بدست آوردن مقادیر بسامد غالب برای تمامی دورموتورها رابطه نهایی که نتیجه اصلی این تحقیق می باشد استخراج شده است. با استفاده از این رابطه با دو ثابت α و β در بازه های متفاوت دور موتور، می توان بدون انجام هیچگونه شبیه سازی کامپیوتری یا آزمایش، به آسانی بسامد غالب و اصلی موج سیال درون لوله چندراهه ورودی را با خطایی کمتر از 2 درصد در دورموتورهای مختلف از 1500 تا 6000 دور بر دقیقه محاسبه کرد. این بسامدها معیار مناسبی برای توصیف رفتار موجی سیال درون چندراهه ی ورودی می باشند.
کلیدواژه ها:
موتور احتراق داخلی ، چندراهه ورودی ، موجهای فشاری ، پدیده ضربانی ، بسامد غالب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است