بررسی و مقایسه عملکرد نانوذرات مس، نیکل و مولیبدنیوم دی سولفید در روغن موتور
کد مقاله : 1073-IRE
نویسندگان:
سهراب تقی پور *1، مرضیه شکرریز2
1مسئول پروژه
2مسئول طرح پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده مقاله:
استفاده از نانو مواد در روغنهای روان کننده همراه توسعه وصف ناپذیر کاربری آنها در صنایع دیگر در سنوات اخیر گسترش یافته است. هدف از این تحقیق نیز مقایسه سه مورد از نانوذراتی بود که بیشتر از سایر موارد در این راستا مورد استفاده قرار گرفته اند. نانو ذرات مس و مولیبدنیوم دی سولفید پوشش دار ساخته شدند. ذرات تولید شده با استفاده از حمام اولتراسونیک در روغن پایه و روغن موتور چند درجه ای پراکنده شده و با استفاده از تست چهار ساچمه و فالکس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش نانو ذره مس بیشترین اثر را داشته و موجب بهبود حد تحمل بارهای نقطه ای روغن شده است. پراکنده شوندگی این نانوذرات مس در روغن از وضعیت بهتری برخوردار بود ولی پراکنده شوندگی نانوذرات مولیبدنیوم دی سولفید و نیکل پوشش دار شده در روغن چند درجه ای، از پایداری مناسبی برخوردار نبود. همچنین نتایج آزمایش های موتوری Petter W1 انجام شده بر روی روغن موتور چند درجه ای حاوی نانو ذرات مس و نیکل، نشان دهنده عملکرد نسبتا" مناسب نانو ذره مس وعملکرد منفی نانو ذرات نیکل می باشد .
کلیدواژه ها:
نانوذرات، نانوذره مس، نانوذره نیکل، نانوذره مولیبدنیوم دی سولفید، روان کننده
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است