مقایسه خواص فیزیکی نانو روغن هیبریدی با روغن پایه موتور خودرو
کد مقاله : 1071-IRE
نویسندگان:
مجتبی بیگلری1، بهرام وزیری1، محمد آزادی *2
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
با استفاده از نانو روغن در موتور خودرو می‌توان خواص فیزیکی مانند انتقال حرارت، ویسکوزیته، نقطه اشتعال، نقطه ریزش، نقطه ابری شدن، ضریب اصطکاک، سایش و غیره را بهبود بخشید. بهمین دلیل، امروزه محققان بسیاری به تحقیق در مورد خواص ایجاد شده توسط نانو ذرات در روغن موتور پایه پرداخته‌اند. در این تحقیق، مقایسه خواص فیزیکی یک نانو روغن هیبریدی با روغن پایه موتور بررسی شده است. برای این منظور، یک نمونه نانو روغن هیبریدی با ترکیب نانو ذرات SiO2-TiO2 در روغن موتور پایه 0W20 با کسر وزنی 1 درصد (شامل 0.5درصد وزنی TiO2 و 0.5 درصد وزنی SiO2) تهیه شد. در ادامه، برخی از خواص فیزیکی نانو روغن هیبریدی تهیه شده، اندازه گیری و با روغن پایه مقایسه گردید. از جمله نتایج آن می‌توان به کاهش 4.1 درصدی ویسکوزیته در دمای 40 درجه سانتیگراد و افزایش 2.71 درصدی ویسکوزیته در دمای 100 درجه سانتیگراد و کاهش 4.34 درصدی نقطه اشتعال نسبت به روغن پایه، اشاره کرد. بر اساس نتایج بدست آمده حاصل از مطالعات کار دیگر محققان و کار انجام شده در این تحقیق، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تغییرات خواص نانو روغن هیبریدی به عوامل مختلفی مانند اندازه نانو ذرات، کسر وزنی یا کسر حجمی، نوع نانو ذرات و غیره وابسته است.
کلیدواژه ها:
نانو روغن هیبریدی، روغن پایه 0W20، خواص فیزیکی، نانو ذرات SiO2-TiO2
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است