گسترش بازۀ عملکردی موتور PCCI گاز طبیعی با افزودنی ازن
کد مقاله : 1069-IRE (R2)
نویسندگان:
آیت قره قانی *1، مهدی صلاحی2، وحید اصفهانیان3، امین محمودزاده اندواری4، علی صلواتی‌زاده5
1عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
2پژوهشگاه صنعت نفت
3پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
4مدیر آزمایشگاه موتورهای احتراق داخلی، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران
5دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
یکی از مشکلات اساسی احتراق اشتعال تراکمی پیش آمیخته، وجود احتراق ناقص می باشد که باعث تولید مقدار زیادی مونوکسید کربن، بخصوص در مخلوط های بسیار رقیق، می شود. این موضوع، وقتی که سوخت های با اکتان بالا، مانند گاز طبیعی، مورد استفاده قرار گیرد، چشم گیرتر خواهد بود. در این مطالعۀ عددی، ازن بعنوان یک جزء شیمیایی اکسید کننده که قابلیت بهبود سینتیک شیمیایی گاز طبیعی در حالت PCCI را داراست، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می دهند که با افزودن ازن، حتی مخلوط های بسیار رقیق (رقت 0.1) نیز قابلیت احتراق مناسب و کامل را خواهد داشت و میزان تولید CO بسیار کم خواهد شد. از طرف دیگر، افزودن ازن باعث پیشی زیاد در احتراق و در نیتجه تولید کار منفی بیشتر و کاهش بازده موتور می شود. در نتیجه، میزان بهینه ای از ازن باید افزوده شود تا فازبندی احتراق به درستی انجام گیرد.
کلیدواژه ها:
اشتعال تراکمی پیش آمیخته گاز طبیعی، حل عددی، افزودن ازن، سینتیک شیمیایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است