بررسی اثر ناخالصی و دود بازگشتی موتور در سرعت شعله آرام مخلوط رقیق متان
کد مقاله : 1064-IRE (R1)
نویسندگان:
مهدی بالو *1، سانگ یونگ لی2، ایمان چیت ساز
1ایپکو- مدیر مهندسی
2دانشگاه میشیگان تک
چکیده مقاله:
در این مقاله از طریق روش عکسبرداری شیلیرین به مطالعه آزمایشگاهی سرعت شعله آرام متان با غنای ( = 0.7) در محفظه حجم ثابت پرداخته شده است. همچنین گاز پروپان با نسبت حجمی 20% و 40% حجمی به عنوان ناخالصی و گازهای نیتروژن، اکسیژن و دی اکسید کربن نیز به عنوان رقیق کننده و شبیه ساز گازهای برگشتی در موتور به مخلوط سوخت و هوا اضافه شد. با استفاده از روش لبه یابی درنرم افزار متلب، شعاع لحظه‎ای شعله کروی اندازه‎گیری و سرعت شعله آرام با در نظر گرفتن اثرات کشیدگی شعله محاسبه شد. مدلسازی عددی سرعت شعله نیز با نرم افزار کمکین و با استفاده از مکانیزم بهبود یافته سینتیکی انجام و تطابق خوبی با نتایج اندازه گیری سرعت شعله آرام آزمایشگاهی مشاهده شد. همچنین ناپایداریهای سلولی سطح شعله با دسته بندی ناپایداری هیدرو دینامیکی و نفوذ حرارتی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان دادکه افزایش پروپان به متان رقیق شده با دود برگشتی، باعث افزایش سرعت شعله آرام و تمایل به ناپایداری بیشتر شعله می‎شود.
کلیدواژه ها:
شیلیرین، سرعت شعله، لبه یابی، ناپایداری هیدرودینامیکی، نفوذ حرارتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است