مطالعه‎ای بر عوامل تأثیرگذار بر بهبود استحکام تخریب چندراهه هوای پلاستیکی در مقابل پدیده برگشت شعله
کد مقاله : 1063-IRE (R2)
نویسندگان:
مهدی بالو *1، امید فروتن2، رسول نوری کزج، حسین فلاح3
1ایپکو- مدیر مهندسی
2ایپکو
3دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
چندراهه هوا در موتورهای احتراق داخلی وظیفه تأمین و توزیع یکسان هوا در بین استوانه‌های موتور را دارند. معمولاً جنس این قطعه با توجه به سامانه سوخت رسانی موتور، آلومینیوم یا پلاستیک می‎باشد. از جمله مزایای چندراهه هوای پلاستیکی در مقایسه با چندراهه هوای آلومینیومی،کاهش وزن، کاهش هزینه تولید، عایق حرارتی بهتر و بهبود بازده تنفسی و در نهایت بهبود کارآیی موتور می‌باشد، ولی با توجه به استحکام ضعیف چندراهه هوای پلاستیکی و مقاومت در برابر اثرات مخرب برگشت شعله در مقایسه با چندراهه هوای آلومینیومی، می‌بایست تمهیدات لازم برای بهبود استحکام آن در نظر گرفته شود. در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر استحکام چندراهه هوای پلاستیکی موتور پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از رویه آزمون‌ استحکام پیشنهادی، تأثیر نوع مواد اولیه و درصد الیاف شیشه بر استحکام یک چندراهه صحه‌گذاری شده است و سپس بوسیله نرم افزار ABAQUS تأثیر درصد الیاف شیشه بر مقدار تمرکز تنش چندراهه هوای پلاستیکی موتور ملی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون استحکام چندراهه هوای پلاستیکی و نتایج شبیه‌سازی نشان داد ضخامت، درصد الیاف شیشه، کیفیت مواد اولیه و نحوه جوش ارتعاشی بترتیب بیشترین تأثیر را بر استحکام چندراهه پلاستیکی دارد.
کلیدواژه ها:
چندراهه هوای پلاستیکی، برگشت شعله، الیاف شیشه، جوش ارتعاشی، ABAQUS
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است