بررسی حرارتی واشر سرسیلندر چندلایه فلزی به روش تجربی
کد مقاله : 1060-IRE (R1)
نویسندگان:
مهدی رضائی *
کارشناس
چکیده مقاله:
در طراحی موتورهای جدید بمنظور کاهش وزن و ماده موتور، سیلندرهای مجاور به هم نزدیکتر و ضخامت پل بین آنها کاهش یافته است. این امر اهمیت کارکرد واشر سرسیلندر را بیشتر کرده و طراحی آن نسبت به گذشته حساستر شده است که منجر به انتخاب طرح ها و مواد جدیدتر در این قطعه شده است. بنابراین تحلیل واشرهای سرسیلندر قبل از ساخت آنها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به اینکه در طراحی این واشرها، بار حرارتی از مهمترین بارها است، تحلیل دمایی این قطعه لازم و مهم است. رشد روزافزون شبیه سازیهای رایانه ای و تحلیل به روش اجزای محدود و همچنین پایین بودن هزینه این نوع تحلیلها نسبت به روشهای تجربی، موجب شده که اغلب بررسیهای واشر سرسیلندر به این روش باشد. در این مقاله با روش تجربی و با کاشت حسگر در هفت نقطه از واشر سرسیلندر یک موتور بنزینی 4 سیلندر، دمای واشر در نقاط مختلف اندازه گیری شده است. همچنین تاثیر سرعت موتور، بار موتور، دمای سیال خنک کاری و نوع سوخت (بنزین و CNG) بر روی دمای واشر بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دمای نقاط بین سیلندرها با افزایش سرعت موتور افزایش قابل توجهی دارد اما دمای نزدیک سیلندرها تقریبا ثابت می ماند که این رفتار در هر دو دمای سیال خنک کاری (90 و 115 درجه سلسیوس) و هر دو سوخت وجود دارد. همچنین با تغییر سوخت از بنزین به CNG، دماها در حدود 10 درجه سلسیوس افزایش می یابد. بیشترین دما در بین سیلندرهای 2 و3 مشاهده شد.
کلیدواژه ها:
واشر سرسیلندر، بررسی حرارتی، آزمون موتوری، واشر چندلایه فلزی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است