بررسی اثر تغییر چگالی هوا بر اثر تغییر ارتفاع بر عملکرد موتور دیزل
کد مقاله : 1059-IRE (R1)
نویسندگان:
بهزاد اشجعی *1، وحید حسینی2
1behzad
2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
شرایط محیطی بر عملکرد خودروهای دیزلی بسیار تآثیر گذار هستند. در خودروهای دیزلی برخلاف خودروهای بنزینی سیستم کنترل موتور قادر به تنظیم مقدار هوای ورودی به موتور نیست و مقدار پاشش سوخت فقط با میزان بار وارده بر موتور تعیین می‌شود. به این ترتیب نسبت هوا به سوخت در محفظه احتراق بسته به شرایط محیطی تغییر می کند. با افزایش ارتفاع از سطح دریا نیز فشار محیط تغییر می کند. در این پژوهش پارامترهای عملکردی یک خودرو ون دیزلی با موتور توربوشارژری 5/2 لیتری، با تغییر ارتفاع از سطح دریا به روش اندازه‌گیری همراه بررسی شد. آزمون‌ها به دو بخش درجا و سرعت ثابت تقسیم می‌شدند. نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع از سطح دریا دبی جرمی هوای ورودی به موتور به ازای 1000 متر افزایش ارتفاع برای حالت کارکرد درجا 10درصد، و برای حالت سرعت ثابت حدود7 درصد کاهش می‌یابد. رفتار مصرف سوخت خودرو بسته به عملکرد خودرو متفاوت است. در حالت درجا با افزایش ارتفاع از سطح دریا مصرف سوخت خودرو کاهش می‌یابد، ولی در حالت سرعت ثابت این مقدار افزایش می‌یابد. همچنین توربوشارژر در زمانی که بار وارده بر موتور بیشتر باشد با اعمال نسبت فشار بالاتر بر هوای ورودی به موتور، در تنظیم نسبت هوا به سوخت در محفظه احتراق عملکرد مفیدتری دارد.
کلیدواژه ها:
مصرف سوخت، موتور دیزل، ارتفاع، اندازه گیری همراه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است