اصطکاک اجزاء یک موتور بنزینی و پیش بینی آن ها توسط شبکه عصبی مصنوعی
کد مقاله : 1053-IRE (R1)
نویسندگان:
سید اشکان موسویان بالاباش *1، مصطفی میرسلیم2، حسن ندیمی3، مجید عرب
1کارشناس آزمون های مکانیکی و صحه گذاری موتور
2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3کارشناس
چکیده مقاله:
این مقاله به اندازه گیری اصطکاک اجزاء مختلف یک موتور بنزینی تحت شرایط آزمون موتورگردانی و سپس ارائة یک راهکار مناسب برای پیش بینی آن ها می پردازد. در موتورهای درونسوز، بسیار مهم است که اصطکاک هر قطعه و مکانیزم به دست آید و سهم هر یک از این اجزاء در اصطکاک کلی موتور تعیین گردد. این امر می تواند کاملاً در طراحی و تولید بهینة قطعات موتور تأثیر داشته باشد. در تحقیق حاضر، اصطکاک یک موتور بنزینی و اجزاء اصلی آن در سرعت های مختلف و دماهای متفاوت سیال خنک کننده و روغن و با استفاده از روش آزمون کاهش قطعه به دست آمد. همچنین روشی بر پایة ANN به منظور پیش بینی مقادیر اصطکاک به دست آمده، ارائه شد. نظر به این حقیقت که به دست آوردن اصطکاک یک موتور و اجزاء آن در شرایط مختلف کاری در عمل واقعاً دشوار است، روش هوشمند ارائه شده می تواند از این حیث بسیار مفید باشد. نتایج آزمایش نشان داد که جرم های رفت و برگشتی بیشترین سهم را در اصطکاک موتور داشت. نتایج نشان داد روش ANN اصطکاک موتور کامل، ساز و کار سوپاپ، جرم های رفت و برگشتی، میل لنگ، تلمبة روغن و متعلقات را به ترتیب با ضریب همبستگی (R) 991/0، 954/0، 988/0، 995/0، 988/0 و 945/0 پیش بینی می کند. بنابراین عملکرد ANN برای پیش بینی مقادیر اصطکاک موتور به اندازة کافی بالا بود. از این نتایج می توان گفت روش ارائه شده قادر به پیش بینی اصطکاک موتور و اجزاء مختلف آن می باشد.
کلیدواژه ها:
موتور بنزینی، اصطکاک، پیش بینی، ANN
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است