تأثیر بیواتانول و نیتروز اکساید بر آلاینده‌های خروجی موتور بنزینی
کد مقاله : 1050-IRE (R2)
نویسندگان:
یوسف درویشی *1، محمد شادرام2، حکمت ربانی2، رسول همتیان3
1دانشگاه تهران
2دانشگاه رازی
3دانشجوی دکترا دانشگاه تهران، کارشناس طراحی شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
چکیده مقاله:
در بین فعالیتهای انسانی، وسایل نقلیه بیش‌ترین سهم را در آلودگی جو دارند. در این پژوهش به بررسی اثر نسبت‌های مختلف سوخت بیواتانول با بنزین (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد) در دورهای مختلف موتور (1000، 2000 و 3000 دور بر دقیقه) بر میزان آلاینده‌ها، ذرات معلق و مصرف سوخت در موتور بنزینی پراید با سامانه سوخت رسانی زیمنس پرداخته شد. نتایج نشان داد نتایج نشان داد با افزودن 25% بیواتانول به سوخت مصرفی میانگین آلاینده‌ی UHC کاهشی به میزان 53/104% از ppm 22/55 به ppm 27؛ CO2 کاهشی به میزان 45/3% از 51/12% به 1/12%؛ CO کاهشی به میزان 57/34% از 081/0% به 060/0%؛ NOX افزایشی به میزان 41/163% از ppm 44/241 به ppm 636؛ تعداد ذرات معلق ریز کاهشی به میزان 42/41% از 337015 به 238307 و تعداد ذرات معلق درشت کاهشی به میزان 09/96% از 4009 به 2044 داشت. هم‌چنین افزایش دور موتور باعث افزایش CO2، NOX، ذرات معلق و مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های UHC و CO شد. افزودن بیواتانول به دلیل داشتن اکسیژن اضافی در ساختار شیمیایی خود باعث احتراق کامل می‌شود. تأثیر بیواتانول در افزایش مصرف سوخت به واسطه‌ی کاهش ارزش حرارتی و افزایش چگالی سوخت است. با توجه به کاهش چشمگیر ذرات معلق و آلاینده‌های UHC و CO استفاده از ترکیب سوختی بیواتانول-بنزین با درصدهای مختلف، روشی مناسب برای کاهش آلاینده‌ها است.
کلیدواژه ها:
نیتروس اکساید، ذرات معلق ریز، ذرات معلق درشت، بیواتانول، دورموتور.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است