بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن گاز طبیعی در یک موتور دیزل چهار زمانه تزریق غیرمستقیم بر آلاینده دوده در سرعت ها و گشتاورهای مختلف
کد مقاله : 1045-IRE (R2)
نویسندگان:
غلامرضا گوجه حصاری *1، محسن قاضی خانی1، یونس بیات2
1دانشگاه فردوسی
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
در این کار به بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن گاز طبیعی در یک موتور دیزل چهار زمانه تزریق غیرمستقیم ، بر روی آلاینده دوده و مصرف مخصوص سوخت، پرداخته شده است. اهدافی که در این آزمایش دنبال می‌شود، ایجاد کاهش در آلاینده دوده با افزودن گاز و بررسی اثر آن بر روی مصرف مخصوص سوخت است. آزمایش‌ها برای سرعت‌های 1200، 2000 و 3000 دور در دقیقه با بارهای 25، 50 و 75 درصد بار کامل انجام شده است. نتایج برای تمامی بارها و دورها کاهش مطلوبی در مقدار آلاینده دوده را نشان می‌دهد. در بهترین حالت، 80 درصد کاهش در میزان دوده، در سرعت 1200 و حالت 75 درصد بار داشتیم. اما باوجود کاهش در آلاینده دوده، مقداری افزایش در مصرف مخصوص سوخت در بارهای پایین ایجاد می‌شود که در بدترین حالت 20 درصد، افزایش در مصرف مخصوص سوخت و در بهترین حالت 4.5 درصد کاهش در مصرف مخصوص در بارهای بالا دیده می شود.
کلیدواژه ها:
گاز طبیعی، موتور دیزل تزریق غیر مستقیم، دوده، مصرف مخصوص سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است