بررسی اثر خودروهای دیزلی در حال تردد در تهران بر آلایندگی کربن سیاه
کد مقاله : 1042-IRE (R3)
نویسندگان:
احمد طاهری *1، پوریا علی اصغری2، وحید حسینی
1ahmad
2دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
موتورهای احتراق داخلی دیزلی با وجود تمام مزیت ها جهت استفاده به عنوان خودروهای سنگین، مقدار قابل توجهی انتشار ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن دارند. اندازه گیری های مستقیم بر روی خروجی اگزوز این دست خودروها نشان داده است که بخش عمده از ذرات معلق تولیدی موتورهای دیزل را ذرات حاوی کربن یا دوده تشکیل می دهد. آلاینده ی کربن سیاه (Black Carbon) اثر مخرب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد و لازم است اقداماتی در جهت کنترل مقدار انتشار آن صورت گیرد. بنابراین باید برآوردی صحیح از غلظت آلاینده کربن سیاه در هوا و منابع اصلی انتشار آن در دست باشد. در این تحقیق، اندازه گیری مستقیم غلظت کربن سیاه در شهر تهران و در دو ایستگاه اندازه‌گیری کیفیت هوا انجام شده است. سایر آلاینده های مهم در هوای تهران، از جمله ذرات معلق کوچکتر از 2/5 میکرون و اکسیدهای نینروژن، در مدت مشابه اندازه‌گیری شده اند و نتایج به منظور منشأیابی و برقراری ارتباط میان تغییرات غلظت آن ها و کربن سیاه با هم مقایسه شده است. نتایج به دست آمده تاثیر مستقیم حضور ناوگان سنگین بر انتشار کربن سیاه و اکسید نیتروژن را به وضوح آشکار می سازد. به طوری که غلظت کربن سیاه با ورود گسترده کامیون های سنگین به سطح شهر در ساعت شامگاهی به شدت افزایش پیدا کرده و تا خروج ناوگان این افزایش ادامه پیدا می کند و سپس با شروع روز به مقدار بسیار کم در مقایسه با مقدار شبانه این آلاینده تقلیل می یابد.
کلیدواژه ها:
کربن سیاه، آلودگی هوا، موتور دیزل، ذرات معلق، دوده
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است