بررسی اثر فرایندهای ساخت بر عمر خستگی پیچ کپه یاتاقان ثابت موتور دیزل دریایی
کد مقاله : 1038-IRE (R1)
نویسندگان:
سید وحید حسینی *1، شهاب مرادی2، محمدباقر نظری1
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشجو
چکیده مقاله:
پیچ کپه یاتاقان ثابت در موتورهای دیزل دریایی دور بالا تحت بارهای کششی و نوسانی بالایی قرار دارد. این پیچها با تحمل نیروهای سیکلی زیاد ناشی از بارهای احتراقی و اینرسی در دورهای بالای 3100 د.د.د، وظیفه نگهداری میل لنگ و کپه یاتاقان با حفظ لقی مجاز یاتاقانی را بر عهده دارند. بر این اساس عموما این پیچها در بالاترین سطح کلاس استاندارد پیچ طراحی و ساخته می شوند. روشهای متفاوت تولید در این پیچها می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد پیچ در شرایط کارکرد واقعی موتور داشته باشند و می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق اثر فرایندهای تولید کلگی پیچ با روشهای فورج سرد و گرم و همچنین اثر فرایند تولید رزوه بصورت عملیات حرارتی قبل و بعد از نورد رزوه در قالب دو پیچ اصلی و ساخته شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس نتایج آزمایشات، فرایند تولید در پیچ ساخته شده که با روش تولید کلگی فورج سرد و عملیات حرارتی بعد از نورد رزوه انجام گرفته است، کاملا منطبق بر استاندارد 898 DIN کلاس 9/12 می باشد. همچنین نتایج انجام آزمونهای خستگی پرچرخه بصورت کشش تک محوره نشان می دهد که تولید کلگی پیچ با فورج سرد و تولید رزوه بصورت انجام عملیات حرارتی قبل از نورد می تواند بر افزایش عمر خستگی موثر باشد. در نهایت عمر خستگی پیچ ساخته شده در مقایسه با پیچ اصلی دارای عمر نسبتا یکسانی می باشند.
کلیدواژه ها:
پیچ کپه یاتاقان ثابت، فرایند تولید کلگی، فرایند نورد رزوه، عمر خستگی پرچرخه، موتور دیزل دریایی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است