بررسی اثر باز بودن پنجره‌های جانبی خودروی سواری بر مصرف سوخت با استفاده از تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی
کد مقاله : 1037-IRE
نویسندگان:
کامیار نیکزادفر *1، نیما بخش نژاد2، امیر حسین ذبیحی شش پلی2، شاهرخ نجف زاده3، فخرالدین رجبی3
1عضو هیئت علمی
2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3شرکت ایران خودرو
چکیده مقاله:
یکی از مسائل متداول در خصوص مصرف سوخت، آگاهی از تاثیر بازبودن پنجره‌های جانبی خودرو بر مصرف سوخت خودرو است. آگاهی از نحوه و میزان تاثیر باز بودن پنجره‌های جانبی بر مصرف سوخت خودرو می تواند رانندگان را در اخذ تصمیم نسبت به باز نمودن پنجره یا استفاده از سیستم تهویه مطبوع یاری نماید. از اینرو در این پژوهش اثر بازبودن پنجره های جلو خودروی پژو 206 برمصرف سوخت مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا به مدل سازی خودرو و شبیه سازی جریان سیال با استفاده از نرم افزار های گمبیت و فلوئنت پرداخته ایم. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی، ضرایب پسا در دوحا‌لت پنجره های خودرو کاملا باز و بسته محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است. پس از تعیین ضرایب پسآی آیرودینامیکی حاصل از شبیه سازی سیالاتی در دوحالت یادشده، به منظور بررسی مصرف سوخت، دینامیک طولی خودرو و قوای محرکه خودرو پژو 206 مدل سازی شده است . مدل مزبور به منظور شبیه سازی مصرف سوخت در دو حالت حرکت با سرعت ثابت و نیز حرکت تحت سیکل اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که باز بودن پنجره های جلو سبب افزایش 6 درصدی مصرف سوخت در سیکل رانندگی اروپایی و و همچنین به طور میانگین موجب افزایش 5/8 درصدی در رانندگی تحت سرعت ثابت می شود که این میزان از بررسی رانندگی در پنج سرعت ثابت حاصل شده است.
کلیدواژه ها:
نیروی پسآ, دینامیک سیالات محاسباتی، مصرف سوخت، باز بودن پنجره های جانبی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است