بررسی سیستم منیفولد هوای متغیر به کمک شبیه سازی یک بعدی پیش بینی شونده
کد مقاله : 1035-IRE (R2)
نویسندگان:
حسین حمزه هویدا *
چکیده مقاله:
یکی از روش‌های بهبود عملکرد موتورهای احتراق داخلی استفاده از تکنولوژی منیفولد هوای متغیر است. این روش با استفاده بهینه از رفتار موجی موتور باعث ارتقای گشتاور موتور در دورهای کاری موتور میگردد. در این مقاله به بررسی عملکرد موتور S81خودروی تیبا با استفاده از تکنولوژی منیفولد هوای متغیر می‌پردازد. بدین منظور در کار حاضر از روش شبیه سازی پیش بینی شونده یک بعدی موتور با استفاده از نرم افزار GT-POWER استفاده شده است. بدین منظور ضمن مدلسازی سیستم های ورودی و نیز خروجی هوا با استفاده از نرم افزار GEM-3D، برای شبیه سازی احتراق از روش پیشروی شعله توربولان استفاده شده است. همچنین نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی حاصل از تست موتور صحه گذاری شده است. نتایج نمایانگر افزایش حدود 4 درصدی گشتاور بیشینه و نیز ارتقای عملکرد موتور در دورهای متوسط(4500- 2500) است. ضمناً مصرف سوخت مخصوص موتور نیز در اکثر دورهای کاری موتور تغییر محسوسی نمی کند و تنها در دورهای بالا با افزایش طول منیفولد هوا افزایش می یابد.
کلیدواژه ها:
گشتاور موتور- منیفولد هوای طول متغیر- شبیه سازی پیش بینی شونده- موج های فشاری موتور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است