کاهش آلاینده های موتور دیزلیOM364 یورو2 تاحد یورو4 با استفاده از بازخوران و تله ذرات
کد مقاله : 1033-IRE (R1)
نویسندگان:
حسین قفقازچی *1، ابراهیم اکبرپوران خیاطی2
1رئیس تحقیق وتوسعه شرکت ایدم
2مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایدم
چکیده مقاله:
دراین تحقیق تجربی به منظور کاهش آلاینده های خروجی موتورOM364 یورو2 (دیزلی پاشش مستقیم پرخوران 4سیلندر 4 لیتری) مخصوصا اکسید های نیتروژن، انواع مختلف بازخوران اعم از پرفشار، کم فشار، ترکیبی، گرم، سرد، با ونتوری و دریچه یک طرفه روی موتور پیاده شده و آزمایش گردید. تمرکز تحقیق روی کاهش اکسید های نیتروژن صورت گرفت چرا که آلاینده های هیدروکربن نسوخته و مونو اکسید کربن موتور مذکور ذاتا کم می باشد و برای کاهش ذرات معلق در حالت بازخوران کم فشار از تله ذرات بازیابی پیوسته با سوخت کم گوگرد استفاده گردید.
بهترین نتیجه به دست آمده برای اکسید های نیتروژن از آزمون ESC برابر 2.3 gr/kwh برای حالت بازخوران سرد کم فشار بود که با کاهش 5/56 درصدی نسبت به حالت پایه به خوبی استاندارد یورو 4 را پاس می کند. در این حالت شاهد کاهش 9/18 درصدی مونو اکسید کربن نسبت به حالت پایه هستیم. که می تواند ناشی از عملکرد کاتالیست اکسید کننده دیزلی داخل سیستم تله ذرات بازیابی پیوسته باشد.
نتایج بدتر بازخوران پرفشار نسبت به بازخوران کم فشار ناشی از زیاد بودن مقدار تقویت پرخوران موتور می باشد که مانع جریان کامل گازهای بازخوران به موتور می شود و درصد بازخورانی کاهش می یابد. حداکثر درصد بازخوران انجام شده در این تحقیق با حفظ پایداری عملکردی موتور ، حدود 10 درصد در گشتاور اسمی و حدود 16 درصد در توان اسمی می باشد که با استفاده از مقادیر دبی جرمی جریان های اندازه گیری شده محاسبه شده است.
کلیدواژه ها:
بازخورانی، کم فشار، پرفشار، موتور دیزلی، تله ذرات بازیابی پیوسته
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است