بهینه سازی احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری در یک موتور دیزل سنگین با سوخت های گاز طبیعی و گازوئیل
کد مقاله : 1031-IRE (R1)
نویسندگان:
مجتبی ابراهیمی *1، مجتبی ابراهیمی2، سید علی جزایری1
1عضو هیات علمی
2دانشجوی دکترا
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بهینه سازی احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری در یک موتور دیزل سنگین تک سیلندر در عملکرد تحت فشار موثر متوسط اندیکاتوری 4/9 بار با سوختهای گاز طبیعی و گازوئیل به منظور کاهش آلاینده ها و سر و صدای احتراق از طریق بکارگیری احتراق دما پائین با حداقل تلفات در قدرت خروجی موتور می باشد. برای اجرای فرآیند بهینه سازی، تاثیر سه فاکتور مهم بر عملکرد موتور بوسیله طراحی آزمایشات- روش فاکتوریال ارزیابی می شود بطوریکه همه فاکتورهای موثر دیگر ثابت در نظر گرفته شدند. مدل ریاضی احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری بطور مستقیم بوسیله یک شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شده و فرآیند بهینه سازی با استفاده از دو الگوریتم مختلف بهینه سازی اجرا می گردد. برای ارزیابی و صحه گذاری نتایج بهینه بدست آمده، داده ها بعنوان فاکتورهای ورودی برای شبیه سازی احتراق در موتور استفاده می شوند. نتایج نشان می دهند که شبکه عصبی طراحی شده برای تقریب مدل ریاضی احتراق کارآمد می باشد. همچنین با بهینه سازی احتراق از طریق بکارگیری الگوریتم های مختلف، محدوده بهینه عملکردی موتور بخوبی تخمین و توسعه یافته است
کلیدواژه ها:
موتور دیزل، احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری، آلاینده، شبکه عصبی مصنوعی، بهینه سازی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است