اثر غنی سازی سوخت موتور دیزل توسط هیدروژن و اکسیژن
کد مقاله : 1023-IRE (R2)
نویسندگان:
عماد منعمیان *1، السدر کرنز1، وینیسیوس پدروزو2
1دانشگاه ناتینگهام انگلستان
2دانشگاه برونل لندن
چکیده مقاله:
پیاده سازی قوانین آلایندگی در بخش حمل و نقل، سازندگان را ملزم به بهبود عملکرد موتورهای دیزل سنگین کرده است. چرا که این وسایل نقلیه مسبب 25% انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا می باشند. تحقیق حاضر به بررسی تجربی جایگزینی بخشی از سوخت دیزل با گاز هیدروژن و غنی سازی اکسیژن هوای ورودی یک موتور دیزل سنگین تک استوانه می پردازد. بخوردهی هیدروژن در هوای ورودی در دو بار کاری ویژه ( bar imep6 و bar imep 12) صورت پذیرفته است. نسبتهای بالای جانشینی هیدروژن باعث افزایش راندمان اندیکاتوری به میزان 4.6% و 2.4% به ترتیب در بارهای bar imep 6 و bar imep 12 گردیده است. در حالیکه این امر باعث کاهش دی اکسید کربن خروجی به میزان 58% و 32% به ترتیب در بارهای bar imep 6 و bar imep 12 می گردد. پاشش مقطعی قبل از پاشش اصلی سوخت دیزل منجر به کاهش نرخ بالای رشد فشار سیلندر موسوم به پارازیت احتراق می شود. همچنین، غنی سازی اکسیژن هوای ورودی باعث تسریع احتراق شده، دوده و مونواکسید کربن خروجی را به هزینه افزایش چشمگیر اکسید نیتروژن کاهش می دهد.
کلیدواژه ها:
هیدروژن، اکسیژن، موتور دیزل سنگین، دی اکسید کربن
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است