واکاوی کارایی تلمبة آب برقی در سامانة خنک‏کاری یک موتور درونسوز
کد مقاله : 1022-IRE (R1)
نویسندگان:
سید محمد جعفری *1، محمد نظیفی فرد2، سعید خوش بنایی2، سید نوید مدنی
1هیات علمی
2دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
یکی از اجزاء اصلی سامانه خنک‌کاری، تلمبه آب (پمپ) می‌باشد که نقش انتقال انرژی به سیال خنک‌کاری به منظور جریان در مدار خنک‌کاری را بر عهده دارد. سامانه‌های خنک‌کاری که در حال حاضر در خودروهای سواری موجود در بازار، کاربرد دارند توان خود را به‌طور مکانیکی و مستقیم از موتور دریافت می‌کنند. در این حالت از سامانه نسبت ثابتی بین دور موتور و تلمبه آب وجود دارد. طراحی این سامانه برای بدترین شرایط کاری آن انجام می‌شود و درنتیجه تلمبه آب در اکثر مواقع مازاد میزان موردنیاز عمل می‌کند. از تلمبه آب برقی برای هوشمند سازی و افزایش راندمان سامانه خنک‌کاری، استفاده می‌شود. در این پایان‌نامه روش مفهومی طراحی بهینه‌ی تلمبه آب برقی سیستم خنک کاری به شیوه شبیه‌سازی و آزمون توصیف می‌شود. شبیه‌سازی شامل ساخت مدار خنک‌کاری به‌صورت یک بعدی در نرم‌افزار GT-Suite خواهد بود. از آزمون برای حصول مشخصه‌های ورودی نرم‌افزار و تصدیق نتایج شبیه‌سازی استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می‌دهد که استفاده از تلمبه آب برقی بر زمان گرمایش موتور و میزان مصرف سوخت خودرو تأثیر دارد به طوری که زمان گرمایش موتور در برخی زمان‌ها تا 210 ثانیه نیز کاهش می یابد و میزان مصرف سوخت بین 1 الی 3 درصد کاهش داشته است. میزان آلایندگی ناشی از احتراق موتور، تحت تأثیر کاهش زمان گرمایش موتور، کاهش بین 1 الی 3 درصدی را در شبیه سازی نشان می‌دهد. در قسمت پایانی این پایان‌نامه نیز، روش‌هایی برای بهبود نتایج حاصله، ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها:
تلمبه آب برقی، سیستم خنک کاری، مصرف سوخت خودرو، مدیریت حرارتی، تحلیل یک بعدی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است