مطالعة تجربی و عددی پاسخ ارتعاشی یک یاتاقان غلتشی تماس زاویه‏ای با وجود عیب کندگی در حلقة خارجی
کد مقاله : 1021-IRE (R1)
نویسندگان:
سید محمد جعفری *1، رضوان روحانی، عباس رهی2
1هیات علمی
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در این مقاله، بررسی عددی و تحلیل تجربی برای یاتاقان غلتشی تماس زاویه‏ای با وجود عیب کندگی در در حلقة بیرونی بررسی شده است. ابتدا یاتاقان با و بدون عیب کندگی مدل‏سازی شد. پس از استخراج معادلات حاکم، با استفاده از تابع ODE45 در MATLAB حل می شود. این تابع روش Runge-Kutta را برای محاسبات با گام زمانی متغیر اجرا می کند. سپس پاسخ ارتعاشی در شرایط مختلف سرعت چرخش و پیش بار محوری شبیه سازی می شود. یک میز آزمون برای انجام آزمایش های تجربی طراحی شد. عیب کندگی در در حلقة بیرونی ایجاد شد و در دو حالت سالم و معیوب، سیگنال های ارتعاش با تکرار زیاد جمع آوری شدند. عیب کندگی به شکل استوانه ایجاد شد تا به شرایط واقعی نزدیک باشد. نتایج به صورت سیگنال زمان دامنه و نمودارهای فرکانسی (FFT) ارائه می شود. نتایج FFT نشان داد که نقص در حلقة بیرونی، قله‏های غالب را با شباهت قابل توجه به یکدیگر در هر دو شبیه سازی و آزمایش های تجربی تولید می کند.
کلیدواژه ها:
یاتاقان غلتشی، عیب کندگی، پاسخ ارتعاشی، مدل‏سازی، تحلیل فرکانسی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است