بررسی عددی تاثیر طرح APFI بر برخی مشخصه‌های احتراقی یک موتور احتراق جرقه ای پرخوران
کد مقاله : 1020-IRE (R1)
نویسندگان:
آرمان رستم پور *1، عطیه صفائی عرشی2
1دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو
2دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
استفاده از فناوری تزریق مستقیم چالش‌های بسیاری برای خودروسازها دارد که یکی از مهمترین آن‌ها بحث توسعه احتراق در این موتورها می‌باشد لذا همچنان موتورهای تزریق در راهگاه ورودی در حال تولید است و حتی در برخی از بازارها تولید آن‌ها رو به افزایش است. با توجه به قوانین سختگیرانه مربوط به آلایندگی، موتورهای تزریق در راهگاه ورودی نیاز به بازنگری و استفاده از فناوری‌های نوین دارند. یکی از این فناوری‌ها APFI می‌باشد. در این طرح با پاشش سوخت در حالت دریچه باز امکان استفاده از مزایای اصلی فناوری تزریق مستقیم با هزینه و چالش کمتر مهیا می-شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از طرح APFI بر میزان خیس‌شدگی دیواره، نحوه توزیع سوخت درون محفظه احتراق و توان خروجی موتور پرداخته‌ایم. طبق بررسی‌ها استفاده از این طرح میزان فیلم سوخت تشکیل شده در سامانه تنفس موتور را 75 درصد کاهش می‌دهد. از طرفی توزیع سوخت درون محفظه احتراق و در اطراف شمع کاملا همگن می‌شود که منجر به بهبود فرآیند احتراق و افزایش بیشینه فشار محفظه احتراق می‌گردد. مطالعات نشان داد که موتور APFI به شدت وابسته به زمان شروع تزریق می‌باشد لذا زمان بهینه تزریق سوخت برای موتور APFI مورد مطالعه قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
APFI، فیلم سوخت، توزیع سوخت، فشار محفظه احتراق، تزریق در راهگاه ورودی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است