تاثیر روش های مختلف پاشش سوخت بر عملکرد و اگزرژی موتور دیزل
کد مقاله : 1019-IRE (R1)
نویسندگان:
سینا حسن زاده سرائی *1، شهرام خلیل آریا2، آیت ثبات ثانی3
1محقق - دانشجو
2هیئت علمی دانشگاه ارومیه
3دانشجو دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:
پاشش سوخت به روش دو مرحله ای توانایی کنترل اختلاط سوخت و هوا در موتور های دیزل را دارد که میتواند تاثیر بسزایی در عملکرد موتور داشته باشد. در این مطالعه پس از اعتبار سنجی نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی برای حالات مختلف پاشش تک مرحله ای و دو مرحله ای سوخت، با استفاده از شبیه سازی عددی در نرم افزار فایر و کد نوشته شده برای تحلیل اگزرژی، تاثیر این نوع پاشش سوخت بر عملکرد و اگزرژی موتور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزایش زمان تاخیر بین مراحل پاشش سوخت باعث افت در عملکرد موتور و افزایش دسترس ناپذیری موتور می شود، این بدین معناست که کاهش زمان تاخیر باعث بهبود عملکرد موتور و کاهش دسترس ناپذیری موتور می شود. همچنین نتایج نشان دادند، در حالت بهینه این مطالعه، یعنی در حالتی که آغاز مرحله دوم پاشش سوخت 9 درجه قبل از نقطه مرگ بالاست، بهترین عملکرد را دارد. همچنین این روش های پاشش سوخت توانایی کاهش آلاینده اکسید های نیتروژن را دارا می باشند.
کلیدواژه ها:
موتور دیزل, پاشش چند مرحله ای, مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی, اگزرژی, عملکرد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است