واکنشگری سوخت، راهکار کنترل موتور اشتعال تراکمی بار همگن با سوخت‌پاشی مستقیم
کد مقاله : 1008-IRE
نویسندگان:
مرتضی فتحی *1، امید جهانیان2
1دانشجوی دکتری
2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
احتراق اشتعال تراکمی بار همگن، یک مفهوم احتراقی مفید، از نظر بازدهی و میزان آلاینده‌های منتشره، برای موتورهای درون‌سوز است. این راهبرد احتراقی، یکی از مهمترین انواع احتراق کم‌دماسوز است. این شیوه، احتراق همزمان حجمی مخلوط پیش-آمیخته بسیار رقیق سوخت و هوا است. لیکن بازة کارکردی محدود این نوع احتراق سبب شده است که استفاده کاربردی از آن در موتورها تاکنون موفق نبوده باشد. یکی از روش‌های کاربردی نمودن این نوع احتراق در موتورها این است که با دیگر انواع احتراق ترکیب گردد و هر نوع از احتراق در بازة کارکردی بهینة خود ایفای نقش نماید. ایدة موتور اشتعال تراکمی بار همگن که در آن تزریق مستقیم سوخت به داخل محفظة احتراق انجام می‌شود راهبرد مناسبی برای نیل به این هدف می‌باشد. در موتورهای اشتعال تراکمی بار همگن ابزار کنترلی خارجی که مستقیما زمان خوداشتعالی را تنظیم نماید وجود ندارد. عدد اکتان یا میزان واکنشگری سوخت یکی از اثرگذارترین پارمترها بر زمانیندی احتراق است. بنابراین، این پژوهش به بررسی اثر عدد اکتان سوخت بر احتراق اشتعال تراکمی بار همگن با پاشش مستقیم سوخت به محفظه احتراق می‌پردازد. بررسی‌های ریاضی بر مبنای یک مدل احتراقی جدید دو مرحله‌ای است. پیشبینی احتراق، از زمان بسته شدن دریچه هوا تا پایان پاشش سوخت با مدل تک منطقه‌ای، و از آن پس تا زمان بازشدن دریچه دود، با مدل چندمنطقه‌ای اجرا می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که عدد اکتان اثر چشمگیری بر زمانبندی احتراق و توان تولیدی دارد. بنابراین، کنترل چرخه-به-چرخه و استوانه-به-استوانه زمانبندی احتراق با تنظیم عدد اکتان سوخت قابل اجرا خواهد بود.
کلیدواژه ها:
موتور اشتعال تراکمی بار همگن با سوخت‌پاشی مستقیم، عدد اکتان، زمانبندی احتراق، کنترل
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است