تحلیل عددی یک بعدی عملکرد موتور احتراق داخلی Ryobi
کد مقاله : 1001-IRE (R1)
نویسندگان:
مجمد حسن کامیاب *1، محمد مهدی دوستدار2
1دانشگاه جامع امام حسین ع
2هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین ع
چکیده مقاله:
دراین پژوهش به شبیه سازی یک بعدی موتور Ryobi در شرایط کاری و مقایسه آن با رفتار واقعی موتور پرداخته می‌شود. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار یک بعدی GT-power انجام شده است. در ابتدا مشخصات هندسی اجزاء به همراه شرایط عملکردی موتور Ryobi در نرم افزار GT-Power مدلسازی شده است. پس از اطمینان از درستی مدلسازی، نتایج شبیه سازی با نتایج تست تجربی مقایسه شده و سپس به مطالعه پارامترهای عملکردی این موتور پرداخته می‌شود. نحوه تنظیم مدل احتراقی Wiebe، مدل انتقال حرارت Woschni و مدل اصطکاک Chen-Flynn در نرم افزار بررسی شد و تأثیر آنها بر پارامترهای عملکردی تحلیل شد. همچنین منحنی بلند شوندگی سوپاپ با توجه به مشخصات موتور مورد نظر با زمان بندی تجربی تایمینگ سوپاپ‌های موتور مذکور و نتایج تجربی موتور بررسی شده و سپس وارد نرم افزار شده است و از این طریق شبیه سازی مسئله با نتایج تجربی کالیبره شده است. پس از شبیه سازی، نمودارهای عملکردی موتور Ryobi در دورهای مختلف به دست آمد و مشخص گردید که این موتور در دور 6500 و 7000 دور بر دقیقه بیشترین توان خروجی را دارد.همچنین این نتایج برای افزایش توان و کارایی موتور Ryobi می توان مورد استفاده قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
شبیه سازی یک بعدی، مدل وشنی وایپ، منحنی بلند شوندگی سوپاپ، نتایج تجربی، کالیبره موتور،GT-Power، پارامترهای عملکردی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است