برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش و تمدید مهلت ارسال مقالات تا 17 آذر
1396-09-07
برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش و تمدید مهلت ارسال مقالات تا 17 آذر

برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش


در جلسه کمیته علمی مورخ 96/9/1 مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ 96/9/17 تمدید گردید. در این جلسه که با حضور اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش برگزار شد ابتدا گزارشی از فعالیت های انجام شده در  ماه اخیر در کارگروه های علمی و اجرایی همایش داده شد و سپس در زمینه میزگردهای تخصصی و جشنواره علمی و فنی اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه همچنین پیشنهادات مربوط به سخنرانان کلیدی دانشگاهی (خارجی و داخلی) مطرح شده و مقرر گردید برای استفاده از پتانسیل های موجود در این قسمت برنامه ریزی انجام شود. در انتهای جلسه نیز آقای مهندس میرسلیم رییس همایش بر ضرورت اطلاع رسانی به دولت و حضور مسئولین همچون سال های گذشته در همایش تاکید کردند.