برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش
1396-08-20

سومین جلسه کمیته علمی همایش با حضور رئیس و اعضای کمیته علمی در روز چهارشنبه اول آذر ماه 96 برگزار می گردد.