برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش دهم و تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-07-30

در جلسه کمیته علمی مورخ 96/7/26 مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ 96/9/1 تمدید گردید. در این جلسه که با حضور اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش برگزار شد ابتدا گزارشی از فعالیت های انجام شده در دو ماه اخیر در کارگروه های علمی و اجرایی همایش داده شد و سپس در زمینه میزگردهای تخصصی و جشنواره علمی و فنی اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.