هفتمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو