هفتمین نمایشگاه بین المللی موتور و فرآورده های نفتی تهران نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو